Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan de Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College geen enkele aansprakelijkheid. De stichting heeft alles in het werk gesteld goedkeuring te verkrijgen van personen die op deze site zijn genoemd of waarvan afbeeldingen zijn afgedrukt. Dat is, gezien de historische betekenis, helaas niet altijd gelukt.

Links
Op deze site staan links naar externe websites. De Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College en op het lustrumlogo t.g.v. het 100-jarig bestaan van de school rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting.

Verwijzingen
Op andere sites linken naar pagina’s van de Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College -site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de stichting niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat de stichting toestemming verleende als dat niet het geval is.

Bedragen
Voor de bedragen die op onze website staan, geldt dat de Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde bedragen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst te mogen claimen of te veronderstellen.
De Stichting St. Bonifatius College streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen zij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. De stichting behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar zij via hyperlinks verwijst.
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar eeuwfeestboni@gmail.com.