Privacyverklaring

1. Verantwoordelijke
De Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College (hierna de stichting genoemd) is verantwoordelijk voor de uitgave van het jubileumboek van de school: Méér dan een school.
De stichting is statutair gevestigd in Utrecht onder KvK-nummer 77598717.
De stichting is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens onder deze verklaring.
In deze privacyverklaring leggen wij u uit wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en op welke manieren wij uw gegevens verwerken. De stichting verwerkt uw gegevens conform de wetgeving die van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensverwerking (UAVG).
De contactgegevens van de stichting zijn: Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College. De Milan Viscontilaan 171, 3453 SP De Meern. Voor alle vragen met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw gegevens kunt u een e-mail sturen naar eeuwfeestboni@gmail.com of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Het doel van de stichting is om de financiële voorwaarden te scheppen die de uitgave van het jubileumboek in het kader van honderd jaar St. Bonifatiuscollege mogelijk maken. De stichting heeft de culturele ANBI-status.
Wij zijn op zoek naar donateurs, omdat de stichting zelf niet over een kapitaal beschikt.
Wanneer u ons benadert of wanneer u ons doneert, kan het noodzakelijk zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken. Deze persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden in de onderstaande categorieën.
Onze website heeft m.b.t. donatie niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eeuwfeestboni@gmail.com.

A. Contactgegevens
Wanneer u via onze website doneert, vragen wij om contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zodat wij uw donatie kunnen registreren en verwerken. Voor zakelijke donaties worden deze gegevens beperkt tot de naam van de contactpersoon en de (zakelijke) contactgegevens van de onderneming.
Het kan ook zijn dat wij contactgegevens van u verwerken, omdat ze via een andere manier aan ons zijn verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u ons e-mailt of telefonisch benadert. Onze wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van een overeenkomst – de donatie – in de zin van art.6(1)(b) AVG.
Indien u niet bereid bent om één van deze gegevens met ons te delen, kunt u contact met ons opnemen en proberen wij een oplossing te vinden waarbij wij de verwerking van persoonsgegevens voorkomen of minimaliseren.
B. Bankgegevens
Als u geld doneert, verwerken wij uw bankgegevens waaronder met name uw naam en IBAN-nummer, in het kader van de uitvoeringsovereenkomst tussen u en de stichting.

3. Wijze van verwerken en bewaartermijn
De stichting heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig bewaard en verwerkt worden. Uw gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Unie verwerkt. Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hoe lang wij uw gegevens bewaren hangt af van het soort informatie. Indien u zich registreert als donateur, behouden wij uw contactgegevens tot het moment dat u ons aangeeft geen donateur meer te willen zijn.

4. Verstrekking van gegevens
Wij verkopen uw gegevens in geen geval aan derden. Wel kunnen wij gebruik maken van diensten van derden (“verwerkers”) voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit zijn onder meer betalingsdienstverleners en leveranciers van IT-systemen. In alle gevallen zorgen wij voor sterke waarborgen om te zorgen dat ook deze verwerkers zich aan de geldende wetgeving houden bij het verwerken van de gegevens. Voor het overige delen wij uw gegevens niet met derden, tenzij wij daartoe op grond van een geldig gegeven wettelijk bevel toe worden verplicht of wij uw uitdrukkelijk toestemming hiervoor krijgen.

5. Uw rechten
Onder de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting, waaronder
1. Het recht op inzage in en correctie van uw gegevens;
2. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens of om beperking van de verwerking te verzoeken;
3. Het recht om verwijdering van uw gegevens te verzoeken (“recht op vergetelheid”);
4. Het recht op een uitdraai van uw gegevens in een gangbaar formaat (‘dataportabiliteit’).
U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek per e-mail te sturen naar eeuwfeestboni@gmail.com. Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. Social media
De stichting houdt een aantal social mediapagina’s aan. Voor deze pagina’s is de stichting gedeeltelijk verantwoordelijk samen met de exploitant van het social media platform. Indien u ons op social media volgt of benadert, verzoeken wij u vriendelijk om ook kennis te nemen van de privacyverklaring van het platform in kwestie.

7. Cookies
De stichting gebruikt cookies om een zo goed mogelijk werkende website aan te kunnen bieden. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee bijvoorbeeld uw voorkeuren op de site kunnen worden onthouden. De stichting gebruikt de volgende soorten cookies:
– Functionele cookies zijn nodig om de website gebruiksvriendelijk te maken voor u. Deze cookies onthouden instellingen voor uw volgende bezoek. U hoeft dan bijvoorbeeld niet dezelfde gegevens in te vullen.
De informatie van cookies wordt niet gedeeld met andere organisaties of bedrijven. Functionele cookies worden altijd geplaatst.
– Analytische cookies worden door websites geplaatst om te meten hoe vaak een website wordt bezocht. De beheerder kan op basis van deze bezoekersstatistieken zien welke pagina’s goed worden bezocht en welke pagina’s niet.
Bezoekersstatistieken geven inzicht in wat er op de website verbeterd kan worden om de bezoeker nog beter te helpen. In dit type cookies worden geen data opgenomen die naar individuele personen te herleiden zijn. Uw privacy wordt niet geschaad. Analytische cookies worden ook altijd geplaatst.

Postadres:
De Milan Viscontilaan 171
3453 SP De Meern
Email:
eeuwfeestboni@gmail.com

Culturele ANBI-status:
Stichting Eeuwfeest
St. Bonifatius College heeft een culturele ANBI-status

Bankgegevens:
Stichting Eeuwfeest
St. Bonifatius College
NL28 RABO 0356 8150 21
BIC: RABONL2U

KvK-nummer: 77598717.
RSIN-nummer: 8610.59.980
BTW-identificatienummer : NL861059980B01